Georgi Stankov

07 март 2009

Проучване на земноводните и влечугите в района на Мъгленишки рид

автор: Georgi Stankov

През 2007г. двама млади български природозащитници - Георги Попгеоргиев и Николай Цанков - два пъти посещават района на Черничево, за да проучат видовия състав, разпространението и природозащитния статус на земноводните и влечугите в района на рида Мъгленик.

Мъгленик е територия, разположена главно в землището на Черничево, но се простира също и в землищата на селата Аврен и Горни Юруци. Дейността на двамата изследователи е по проекта „Опазване на биологичното разнообразие на Мъгленишки рид”.

С любезното съдействие на Георги Попгеоргиев публикувам снимки на някои от видовете регистрирани в района на Черничево.

Пълният текст на доклада на Попгеоргиев и Цанков можете да прочетете и да изтеглите в pdf формат от тук!

Ablepharus kitaibelii stepanekki
Късокрак гущер - елегантен красавец! Открит е в дъбова гора югоизточно от Черничево.


Bombina variegatа
Жълтокоремна бумка. Възрастни екземпляри и ларви са регистрирани на три места: в малко поточе до с.Черничево, в дере източно от с.Черничево и в друго дере, което е на 1км. нагоре от предното находище.


Bufo bufo
Кафява крастава жаба - открита на две места - в малко поточе и в стара дъбова гора югоизточно от селото.


Bufo viridis
Зелена крастава жаба.


Hyla arborea
Една прелестна жаба дървесница!


Lacerta trilineata
Едно достопочтено семейство Балкански зелени гущери.


Lissotriton vulgaris
Малък гребенест тритон.


Natrix natrix natrix
Тази изящна жълтоуха водна змия може да изглежда страшна, но всъщност е доста миролюбива. Открита е на черния път до дере югоизточно от Черничево.


Podarcis muralis
Стенен гущер. Установено е наличието на мъжки и женски екземпляри в дол източно от с. Черничево.


Rana dalmatina
Горска дългокрака жаба - този наперен жабок - красавец е намерен в едно деренце източно от Черничево.


Testudo hermanni boettgeri
Една страстна двойка шипоопашати костенурки е заварена в момент на активни любовни действия в един дол източно от селото.


Vipera ammodytes
Пепелянка. Видът е регистриран при настоящето проучване в района.

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin